دفتر مدیریت کار و وظایف آنلاین

پنل کاربری
کار
 • افزودن حذف کردن و اصلاح
 • ارجاع پیگیری مشاهده وضعیت
 • ارسال و مشاهده نظر ها
 • اشتراک فایل های کاری
تیم
 • افزودن حذف کردن و اصلاح
 • تعریف نا محدود
 • تعریف حق دسترسی
 • تعریف حق اشتراک
یادداشت
 • افزودن حذف کردن و اصلاح
 • دسترسی ابری
 • گروه بندی و اصلاح
 • رنگ بندی و مشخص سازی
چک لیست
 • افزودن حذف کردن و اصلاح
 • تعداد نا محدود
 • ثبت تغییر لحظه ای
 • طبقه بندی و اولویت گذاری